Shopping Cart
Välkommen till ridertags.com

Villkor

ALLMÄNT

Ride All Day AB, 556926-6155, och varumärket “ridertags.com” (“vi”, “oss”, “vår”, “ridertags.com”) tillhandahåller on-demand tryckning av varor, försäljning och andra relaterade tjänster.  

 

Detta avtal innehåller villkoren för användning av vår webbplats, ridertags.com (“webbplatsen”) och tjänster, inklusive alla beställningar som görs och behandlas för produkter eller tjänster på eller via webbplatsen.

 

Genom att använda webbplatsen och/eller beställa produkter via webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Du samtycker också till att följa vår sekretesspolicy

 

Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Du kommer att underrättas om och uppmanas att acceptera eventuella ändringar av dessa villkor. Om du inte accepterar ändringarna kan du inte använda vår webbplats eller beställa produkter eller tjänster från oss. 

 

Konsument vs. företag

För privatpersoner tillämpas konsumentköplagen. Ingenting i dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter i enlighet med konsumentköplagen.

 

För företag skall dessa villkor i första hand gälla framför köplagen och annan dispositiv lag.

 

ANVÄNDARVILLKOR

 

När du lägger en beställning eller registrerar ett konto på webbplatsen garanterar du att den information du ger oss är korrekt och fullständig. Du är ansvarig för all aktivitet på ditt konto och för att hålla ditt lösenord hemligt. Om du får reda på att någon har använt eller använder ditt konto utan ditt tillstånd ska du omedelbart rapportera detta till info@ridertags.com.

 

Du samtycker till att du är ansvarig för alla beställningar som görs eller andra åtgärder som vidtas via ditt registrerade konto.

 

Integritetspolicy

 

Vi kan samla in, lagra och använda all information om webbplatsen, såsom teknisk information, information om din användning av webbplatsen eller annan information som du tillhandahåller (“information”). Vi kan använda information för att till exempel administrera webbplatsen, kontakta dig, hålla webbplatsen säker, förhindra bedrägerier, kontrollera att dessa villkor följs eller leverera produkter till dig och ta emot betalning från dig. 

 

Vi kan komma att lämna ut information till någon av våra anställda, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån det rimligen är nödvändigt för de syften som anges ovan. Dessutom kan vi avslöja information i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag. 

 

Detaljerad information om hur vi använder uppgifter som vi samlar in från dig finns i vår sekretesspolicy.

 

Äganderätt

 

Vi innehar alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till webbplatsen och det innehåll som finns eller visas på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, patent, upphovsrätt, mönster, varumärken och affärshemligheter. Ingenting i dessa villkor ska tolkas så att de ovan nämnda rättigheterna, eller delar av dem, överförs till dig.

 

Friskrivning av garanti

 

Vi garanterar att webbplatsen och det innehåll som visas på den inte, såvitt vi vet, inkräktar på någon annan persons eller enhets rättigheter. 

 

MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES OVAN FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER DU ATT PLATTFORMEN TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG OCH ATT DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK.

 

Din enda och exklusiva åtgärd för eventuella problem eller missnöje med webbplatsen är att avregistrera dig och sluta använda webbplatsen.

 

Uppsägning av konto

 

Vi kan stänga ditt konto, helt eller delvis, med omedelbar verkan och utan förvarning, oavsett anledning eller inte, men särskilt om vi anser att du har brutit eller kommer att bryta mot lagar, rättigheter eller villkor i dessa villkor eller andra avtal som du är part i med oss.

 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Vi trycker varor på begäran. Du kan i vissa fall skapa och utforma dina egna varor via vår webbplats genom att använda de verktyg som tillhandahålls. Varje sådan text, grafik eller design som du laddar upp kallas nedan för “Ditt Innehåll”.

 

Lägga en beställning

 

Innan du gör en beställning får du veta vad din beställning kostar, inklusive frakt (dock inte nödvändigtvis lokala avgifter som skatt på försäljning eller tullar), och du får en förhandsvisning av din produkt. Granska en förhandsgranskning av din design noggrant och korrigera eventuella fel innan du lägger din beställning. 

 

Vi ansvarar inte för stavnings-, interpunktions- eller grammatiska fel du gjort eller för fel eller misstag i uppladdade bilder, undermålig bildkvalitet eller låg upplösning på uppladdade bilder, designfel du skapat, fel i användarvalda alternativ som val av kvantitet eller produkttyp.

 

När du gör en beställning skapar du ett bindande erbjudande om ett köpeavtal. Ditt erbjudande accepteras av oss när du får ett e-postmeddelande från oss som bekräftar din beställning.

 

Om en produkt är slutsåld har vi rätt att avbryta beställningen och återbetala det betalda beloppet. 

 

Förbehåll för äganderätten

 

Alla produkter förblir vår egendom tills full betalning har skett.

 

Avgift för avbeställning

 

Om du, i egenskap av konsument enligt definitionen i lagen om konsumentköp av varor (sv. Konsumentköplagen), annullerar din beställning innan du har fått dina produkter får du endast 50 procent av det belopp som vi har debiterat dig för din beställning tillbaka. Om produkterna har skickats vid tidpunkten för din annullering är du skyldig att skicka dem på nytt på egen bekostnad. Om du inte skickar dem på nytt inom en vecka från mottagandet kommer vi inte att betala tillbaka något belopp till dig.

 

Om din avbeställning orsakar oss större kostnader/skador än 50 procent av vad vi har debiterat dig för din beställning, har vi rätt att kräva sådana kostnader/skador av dig genom kvittning och/eller genom en extra betalning från dig.

 

Det som anges ovan gäller inte för företag eller andra köpare som inte är kvalificerade som konsumenter enligt konsumentköplagen. Företag har ingen rätt att häva sin beställning hos oss. 

 

Betalning

 

Betalningsmetod väljs på webbplatsen när du gör din beställning. 

 

Alla transaktioner som genomförs via vår webbplats hanteras och genomförs via tredje parts dedikerade gateways för att garantera ditt skydd. Kreditkortsinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs villkoren för den betalningsgateway som valts för transaktionen eftersom de är ansvariga för de transaktioner som görs.

 

Rätt för användning 

 

Du ger oss, utan kostnad, den icke-exklusiva, underlicensierbara rätten att kopiera, ändra, distribuera, använda, skapa derivat av och rasterisera och/eller vektorisera Ditt Innehåll i syfte att uppfylla din beställning och/eller marknadsföra (digitalt och på annat sätt) våra eller våra dotterbolags webbplatser, produkter och tjänster till dig och andra. 

 

Dina åtaganden och garantier

 

Du försäkrar och garanterar att du har alla nödvändiga rättigheter (inklusive upphovsrätt, varumärke, publicitetsrättigheter etc.) för att använda Ditt Innehåll och att vi kan producera din produkt som innehåller Ditt Innehåll utan att inkräkta på någon tredje parts rättigheter.

 

Du försäkrar och garanterar att Ditt Innehåll inte smutskastar eller förtalar någon tredje part. 

 

Du försäkrar och garanterar att du har tillräckliga rättigheter för att tillåta oss att kopiera, distribuera, använda, modifiera, skapa derivat av och vektorisera Ditt Innehåll i syfte att färdigställa din beställning och/eller marknadsföra våra eller våra dotterbolags webbplatser, produkter och tjänster till dig och andra.

 

Vägra att skriva ut eller säga upp försäljningsavtalet

 

Vi kan, efter eget gottfinnande och utan ansvar, vägra att trycka en beställd produkt och/eller säga upp ett försäljningsavtal med dig om Ditt Innehåll bryter mot villkoren i detta avtal, mot lagen eller på annat sätt är olämpligt. 

 

Returer

 

Vi accepterar inga returer av skräddarsydda produkter, dvs. produkter som tillverkas enligt dina instruktioner och som innehåller Ditt uppladdade material.

 

Skadestånd

 

Du samtycker till att du ska ersätta och försvara oss och våra styrelseledamöter, tjänstemän och anställda mot alla krav, ansvar, skador, kostnader och utgifter, inklusive rimliga juridiska avgifter och kostnader som uppstår till följd av eller är relaterade till (i) ditt brott mot dessa villkor eller (ii) alla stämningar, krav eller krav som uppstår till följd av eller är relaterade till Ditt Innehåll.

 

Ansvarsfriskrivning – defekta produkter etc.

 

Felstavningar etc. 

 

Vi ansvarar inte för stavnings-, interpunktions- eller grammatiska fel som du gör, sämre kvalitet eller låg upplösning på uppladdade bilder, designfel som du infört, fel i användarvalda alternativ som val av finish, kvantitet eller produkttyp.

 

Avvikelser i den levererade kvantiteten

 

Vi kommer att göra vårt bästa för att leverera den korrekta beställda kvantiteten. Vissa variationer är dock inneboende i tryckprocessen och du accepterar att mindre variationer är oväsentliga och att vi inte har något ansvar för variationer på mindre än 10 procent av den beställda kvantiteten. För andra variationer är vårt enda ansvar att bevilja en kredit som motsvarar den icke levererade kvantiteten produkter.

 

En avvikelse i detta avseende ska inte räknas som ett fel på den levererade produkten.

 

Avvikelser i färg 

 

Vi kommer att göra vårt bästa för att få bästa möjliga färgåtergivning av Ditt Innehåll när vi tillverkar Din produkt. Variationer är dock inneboende i tryckprocessen och du accepterar att vi inte kan garantera en exakt färgöverensstämmelse mellan Ditt Innehåll och den tryckta produkt som är föremål för din beställning.

 

En avvikelse i detta avseende ska inte räknas som ett fel på den levererade produkten.

 

Inget ansvar för din användning av produkten

 

Vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår (inklusive egendomsskador) på grund av din användning eller placering av våra produkter. 


Begränsning av ansvar vid användande av produkter med klister

Genom att ta del av följande villkor är du införstådd med att all applikation av våra produkter på en målad yta kan resultera i potentiella skador på densamma. Alla dekaler och vinylmärken med klister ska ses som en risk för att skada underliggande ytor, och de skall inte appliceras om du är det minsta tveksam gällande resultatet. Ridertags.com är inte ansvariga för skador på ytor, oavsett huruvida dessa kan vara resultatet av undermålig lackering, tidigare skador, ovarsam rengöring, användning av ytrengöringsprodukter eller någon annan situation där dekaler applicerats. 

I korthet, var vänlig och förstå att om du sätter något med klister på en målad yta, eller en yta som är det minsta känslig så kan det skada eller påverka denna yta beroende eller oberoende av bruk, tid, lackeringsarbete eller flera andra faktorer. Om du är det minsta orolig är det bättre att avstå från att applicera dekaler och liknande. 

 

Du är ensam ansvarig för att se till att din användning av våra produkter är förenlig med alla tillämpliga lagar och förordningar.

 

Klagomål – Konsumenter

 

För konsumenter följer vi konsumentköplagen och ditt klagomål kommer att hanteras i enlighet med denna lag.

 

Klagomål – Företag

 

Om du i egenskap av företagare eller företag har fått en skadad eller defekt produkt ska du reklamera omedelbart efter att du har fått produkten.

 

Klagomålsförfarandet

 

Både privatpersoner och företag ska i förekommande fall informera oss om defekta eller skadade produkter och returnera defekta produkter i enlighet med instruktionerna under “Reklamationer och returer”.

 

Begränsning av ansvar

 

Vi är inte ansvariga gentemot dig för utebliven vinst eller andra följdskador, särskilda, indirekta eller tillfälliga skador som uppstår till följd av eller i samband med avtal mellan dig och oss, även om vi har informerats om möjligheten av sådana skador. 

 

Vårt sammanlagda ansvar som uppstår till följd av eller i samband med något avtal mellan dig och oss får inte överstiga det lägsta beloppet av 1 000 SEK eller det kontantbelopp som faktiskt har utbytts mellan dig och oss under de senaste sex månaderna. Tillämplig lag kanske inte tillåter den begränsning eller uteslutning av ansvar som beskrivs i detta avsnitt. I sådana fall kommer vårt ansvar att begränsas i största möjliga utsträckning som tillåts av applicerbar lag.

 

Reklamations- och returförfarande

 

Klagomål

 

Vid klagomål ska du skicka följande information till oss via vår e-postadress: info@ridertags.com.

 

-Beställningsnummer

 

-Artikelnummer

 

-Kundnamn och adress

 

-En bild av den defekta varan.

 

Returnering av en produkt 

 

Om du önskar returnera en produkt ska du skicka den till:

 

Ride All Day AB / ridertags.com

Manufakturgatan 23

417 07  GÖTEBORG

Sweden

 

För returer som skickas från utlandet ska du tydligt märka paketet med “RETURNED GOODS” för att undvika tullavgifter. Vi är INTE ansvariga för eventuella returkostnader. Eventuella avgifter är ditt ansvar. Du måste returnera varorna inom 14 dagar efter att du skickat ett returmeddelande till oss. 

 

Transportskador och oanmälda paket

 

Om en produkt skadas eller går förlorad under transporten från oss ska fraktbolaget anses vara ansvarigt och ett klagomål ska omedelbart lämnas in till transportören. Om en produkt är skadad eller borttappad om du på eget initiativ returnerar den, kommer du som avsändare att hållas ansvarig för produkten. Därför rekommenderar vi att alla försändelser förpackas omsorgsfullt i originalförpackning eller motsvarande förpackning och bör också skickas som spårbar försändelse.

 

Om ett paket inte hämtas på ditt postkontor inom 14 dagar kommer du att debiteras en hanteringsavgift för att täcka returfrakt och fraktkostnader, i enlighet med EU:s nya regler (SFS 2005: 59) (20140613) kundbeställningar inom EU.

 

Leverans utanför Sverige

 

Vad du behöver veta

 

-Alla priser är angivna ink. moms.

 

-Den här butiken är baserad i Sverige

 

-Om du bor utanför Europeiska unionen (EU), observera att moms kommer att läggas på det slutliga priset vid genomfört köp.

 

-Vi arbetar ständigt för att leverera dina produkter så snabbt som möjligt.

 

-Försändelsekostnad och leverans beror på var i världen du bor. Kontrollera priser och eventuell leveranstid vid kassan.

 

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 

 

Du som privatperson har 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal. Det finns ingen ångerrätt om det totala priset som ska betalas understiger 400 SEK eller för specialtillverkade produkter.  

 

För lagerhållna produkter börjar ångerrätten att löpa från och med den dag du fick din leverans (om leveransen sker på en lördag, söndag eller helgdag börjar ångerrätten att löpa nästa arbetsdag).

 

Om produkten har hanterats så att den har förlorat sitt fulla värde kommer detta att dras av från återbetalningen. Produkten måste vara i ett sådant skick att den kan säljas igen. Vi förbehåller oss rätten att dra av nedskrivningen.

 

Om du vill ångra ditt köp skickar du ett meddelande med följande information till oss till info@ridertags.com:

 

-Ordernummer

 

-Artikelnummer

 

-Kundens namn och adress

 

Returer ska ske till den adress som anges ovan under “Överensstämmelse och returprocess”. 

 

Du är ansvarig för returkostnaderna. Ingen återbetalning sker för fraktkostnader för en levererad produkt.

 

Vid alla returer är det ytterst viktigt att produkten är förpackad på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas. Kontakta oss alltid innan du returnerar en produkt.

 

Val av lag

 

Eventuella tvister ska lösas i enlighet med svensk lag.